Papers

 1. Bingying Guo and Tianchi Liu's papers accepted to ICSME 2017
 2. Jingwei Xu's paper accepted to KDD 2017
 3. Weiyi Wang's paper accepted to CLOUD 2017
 4. Shengtao Yue's paper accepted to ICPC 2017
 5. Hongyu Kuang's paper accepted to SANER 2017
 6. Jingwei Xu's paper accepted to TKDE
 7. Tianxiao Gu, Qiwei Li, Xiangyu Wu, Zelin Zhao's papers (4 full regular papers) accepted to APSEC 2016
 8. Tianxiao Gu's paper accepted to ASE 2016
 9. Yanyan Jiang's two papers accepted to FSE 2016
 10. Huiyan Wang and Yiqun Wang's papers accepted to QRS 2016
 11. Ruiqing Zhang's paper accepted to JSS
 12. Jun Sui's paper accepted to IST
 13. Ying Zhang, Ziling Lu, Huating Liu's papers accepted to APSEC 2015
 14. Wang Xi's paper accepted to IST
 15. Yanyan Jiang's paper accepted to ASE 2015
 16. Jingwei Xu's paper accepted to IJCAI 2015
 17. Hao Jin, Haicheng Li, Jun Ma, Xiangyu Wu's papers accepted to COMPSAC 2015
 18. Wenhua Yang's paper accepted to Science China: Information Science
 19. Jun Sui, Wang Xi and Jiangxiu Li's papers accepted to APSEC 2014
 20. Yi Qin's paper accepted to APNOMS 2014
 21. Wenhua Yang's paper accepted to ASE 2014
 22. Tianxiao Gu's paper accepted to IST
 23. Yanyan Jiang's paper accepted to ICSE
 24. Yanyan Jiang and Wenhua Yang's papers accepted to MIDDLEWARE DS
 25. Haibin Yang's paper accepted to COMPSAC 2012
 26. Linghao Zhang's paper accepted to IEEE Software

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.