Papers

 1. Hongyu Kuang's paper accepted to SANER 2017
 2. Jingwei Xu's paper accepted to TKDE
 3. Tianxiao Gu, Qiwei Li, Xiangyu Wu, Zelin Zhao's papers (4 full regular papers) accepted to APSEC 2016
 4. Tianxiao Gu's paper accepted to ASE 2016
 5. Yanyan Jiang's two papers accepted to FSE 2016
 6. Huiyan Wang and Yiqun Wang's papers accepted to QRS 2016
 7. Ruiqing Zhang's paper accepted to JSS
 8. Jun Sui's paper accepted to IST
 9. Ying Zhang, Ziling Lu, Huating Liu's papers accepted to APSEC 2015
 10. Wang Xi's paper accepted to IST
 11. Yanyan Jiang's paper accepted to ASE 2015
 12. Jingwei Xu's paper accepted to IJCAI 2015
 13. Hao Jin, Haicheng Li, Jun Ma, Xiangyu Wu's papers accepted to COMPSAC 2015
 14. Wenhua Yang's paper accepted to Science China: Information Science
 15. Jun Sui, Wang Xi and Jiangxiu Li's papers accepted to APSEC 2014
 16. Yi Qin's paper accepted to APNOMS 2014
 17. Wenhua Yang's paper accepted to ASE 2014
 18. Tianxiao Gu's paper accepted to IST
 19. Yanyan Jiang's paper accepted to ICSE
 20. Yanyan Jiang and Wenhua Yang's papers accepted to MIDDLEWARE DS
 21. Haibin Yang's paper accepted to COMPSAC 2012
 22. Linghao Zhang's paper accepted to IEEE Software

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.