SPAR Seminar (2018 Spring)

Discuss software engineering, programming language, and system papers that have novel and significant contributions. Tool tutorials are also welcomed.

Every Wednesday 4pm @ Computer Science and Technology Building 229.

Upcoming Talks

 • (Mar 21) Jiarong Wu: TBD
 • (Mar 28) Jinci Chen: TBD; Xianfei Ou: TBD
 • Yuehuan Wang
 • Cong Li; Jingxin Fan
 • Shaocong Liu
 • Yang Cao; Zhanshuai Meng
 • Dawei Cheng (TBD): TBD
 • Jiaxing Dong; Dongjie Chen
 • Huiyan Wang
 • Qingwei Sun; Jue Wang
 • Yanxiang Tong
 • Zenan Li; Shengtao Yue
 • Weiyu Ye
 • Yi Liu; Rui Qiu
 • Bingying Guo
 • Da Li; Wenjie Li
 • Yuju Shen
 • Chenxi Zhang

Past Talks

Seminar Archive

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.