SPAR Seminar (2018 Fall)

16:00-17:00, Every Tuesday, Room 229

Discuss software engineering, programming language, and system papers that have novel and significant contributions. Tool tutorials are also welcomed.

Upcoming Talks

 • (Sep 18) Zenan Li: DeepGauge: Multi-Granularity Testing Criteria for Deep Learning Systems [ASE 18].
 • Di Huang; Yi Liu
 • Yuehuan Wang
 • Jingxin Fan; Da Li
 • Zelin Zhao
 • Yuju Shen; Jue Wang
 • Dawei Cheng
 • Dongjie Chen; Shaocong Liu
 • Yang Cao
 • Chenxi Zhang, Fengmin Shi
 • Cong Li
 • Yanxiang Tong; Xianfei Ou
 • Wenjie Li
 • Weiyu Ye; Huiyan Wang
 • Qingwei Sun

Past Talks

Seminar Archive

 • (Sep 11) Jinci Chen: Avoiding the Familiar to Speed Up Test Case Reduction [QRS 18]; Rui Qiu: Learning to Prioritize Test Programs for Compiler Testing [ICSE 17].

 • 2018 Spring.

 • 2017 Fall.

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.