SPAR Seminar (2019 Spring)

16:00-17:00, Every Tuesday, Room 229

Discuss software engineering, programming language, and system papers that have novel and significant contributions. Tool tutorials are also welcomed.

Upcoming Talks

 • (Mar 26) Dongjie Chen: Optimistic Hybrid Analysis: Accelerating Dynamic Analysis through Predicated Static Analysis [ASPLOS'19].
 • (Apr 2) Huiyan Wang
 • (Apr 9) Weiyu Ye
 • (Apr 16) Yuju Shen
 • (Apr 23) Yi Liu, Qingwei Sun
 • (Apr 30) Rui Qiu
 • (May 7) Dawei Chen
 • (May 14) Yang Cao
 • (May 21) Jingxin Fan
 • (May 28) Di Huang, Yuehuan Wang
 • (Jun 4) Jinci Chen
 • (Jun 11) Da Li
 • (Jun 18) Jue Wang
 • (Jun 25) Fengmin Shi
 • (Jul 2) Cong Li, Yanxiang Tong
 • (Jul 9) Xianfei Ou
 • (Jul 16) Chenxi Zhang

Past Talks

 • (Mar 5) Wenjie Li: Characterizing and Detecting Inefficient Image Displaying Issues in Android Apps.
 • (Mar 12) Zenan Li: Towards Optimal Concolic Testing [ICSE18].
 • (Mar 19) Zelin Zhao: Mvedsua: Higher Availability Dynamic Software Updates via Multi-Version Execution [ASPLOS19], Shaocong Liu: Self-Hiding Behavior in Android Apps: Detection and Characterization[ICSE18].

Seminar Archive

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.